กรมแพทย์ทหารเรือ

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

* ชื่อผู้ใช้ ใส่ E-mail ทร. ตัวอย่าง : surakan.w
* รหัสผ่าน ใช้รหัสเดียวกับระบบกำลังพลกองทัพเรือ Hrmiss

ITMID Developer Team @ 2018